تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step سایت تخصصی رشته میکروبیولوژی - آزمایشهای ایمونولژیک(ایمنی شناسی)
این سایت نمایندگی رسمی فروش لاینسس و دانلود انتی ویروس NETQINاست بر روی بنر کلیک کنید
آزمایشهای ایمونولژیک(ایمنی شناسی)

مروری بر آزمایشهای ایمونولژیک از دیدگاه آزمایشگاهی:
ساده ترین و اولین آزمایش در بیماریهای روماتولژی آزمایش RF و یا Latex و یا RF latex و یا روماتوئید فاکتوراست این آزمایش در 70تا 80 درصد موارد بیماری آرتریت روماتویید Rheumatoid arthritis یا RA ..

برگرفته از وبسایت دکتر بهزاد مدرس
http://azmaieshgah.persiangig.com/images_003.jpeg    در 100% موارد بیماری شوگرن ؛
در 100%موارد سندروم Fetty ؛
در 30% اسکلروز پیشرونده سیستمیاتیکsystematic progressive sclerosis ؛
در 50% موارد اندوکاردیت عفونی infectious endocarditis
در 5% تا 10% موارد طبیعی
در 60% موارد بیماری بافت همبند
در 10% موارد میلوما و کرایوگلوبولینمیا Crayoglobulinemia
در 40% موارد سل و برخی موارد بیماریهای عفونی دیگر مانند جذام یا لپره
در هپاتیت مزمن فعال chronic active hepatitis
در مونونوکلئوز عفونی infectious mononucleosis
آزمایش و تستهای اتو آنتی بادی معمولا زمانی که بیمار با علایم مزمن پیشرونده مانند آرتریت , تب , خستگی , ضعف عضلانی وجود یا عدم وجود راش پوستی ، غیر قابل توجیه مراجعه میکند ، درخواست میشود و اولین آزمایش درخواستی معمولا ANA است . یک تست اتوآنتی بادی مثبت « تشخیصی » نیست اما کمک به تشخیص پزشک می کند.
ANA
A.N.A.این آنتی بادی پروتئینی است که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجادمی شود .این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune دیده میشود از خصوصیات این آزمایش این است که قبل از بروز علائم بیماری بطور واضح دیده میشود و مثبت میگردد . بنابر این تست خوبی در این گونه موارد است Systemic Lupus Erythematicدر 95%تا 99% موارد سیستمیک لوپوس اریتماتو مثبت میشود . از مواردی که این آزمایش مثبت می شود میتوان از آرتریت نام برد . در راش ؛ در ترومبوسیتوپنی یا کمبود پلاکت خون thrombocytopenia ؛ در لوپوس دارویی Drug induced lupus که آنتی بادی بر علیه هیستون histon (پروتئین هسته قابل حل در آب است که سر شار از تیروزین tyrosine و آرژینین Arginine است ) ایجاد شود مثبت می شود البته نکته قابل توجه در این مورد این است که در این مورد آزمایش Anti histonهم مثبت میگردد
نکته قابل توجه در آزمایش ANA این است که یک آزمایش ANA منفی بیماری SLE را غیر محتمل نمیسازد و این به خاطر طبیعت نوسانی در بروز بیماریهای خود ایمنی است . در اینگونه موارد که شک به این بیماریها قوی است شاید لازم باشد آزمایش ANAدر آینده دوباره کنترل گردد .
به هر صورت با توجه به بیشتر موارد ، در صورت وجود یک آزمایش ANA منفی لزوم انجام تستهای بیشتر مشکوک است .
به طور خلاصه آزمایش ANA در بیماریهای زیر مثبت میشود :
1- SLE active در 99% موارد
2- SLE inactive در 95% موارد
3- Drug induced SLE در 99% موارد
4- بیماریهای Mixed connective tissue در 99% موارد
5- Scleroderma در 95%
6- در سندروم شوگرن در 75% موارد
7- در آرتریت روماتوئید Rheumatoid Arthritis در 50% موارد
8- هپاتیت مزمن اتوایمیون Autoimmune chronic hepatitis در 40% موارد
9- زنان سالم 4% تا 5%موارد
10- در بیماری ری نود Raynaud"s disease
تقریبا در 5% افراد طبیعی آزمایش ANAمثبت است که این درصد با افزایش سن افزایش می یابد بطوریکه در سن 70 سالگی به 20% میرسد .در بیماریهای Systemic connective tissue عیار آزمایش ANA بیش از 160/1است .اما در هر صورت ربطی به فعالیت بیماری و حتی به پیش آگهی بیماری ندارد.
در هر صورت تقریبا 5%بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدRheumatoid arthritis دارای ANA مثبت اما تست RF منفی دارند که در این موارد آزمایش Anti CCP توصیه میگردد که حساسیت بیشتری نسبت به آزمایش RF دارد. این آزمایش ( Anti CCP ) در 50% تا 60% درابتدای بیماری آرتریت روماتوئیدRheumatoid arthritis (سه تا شش ماه پس از بروز علایم ) مثبت میشود .در یک آزمایش Anti CCP مثبت بدون وجود علائم R.A. در 95% موارد در آینده علائم بیماری RA آرتریت روماتوئید را پیدا میکنند. آزمایش ANA DH A.N.A
با مصرف این داروها آزمایش ANA مثبت میشود
1- Chlorpromazine
2- Lithium carbonate
3- Practolol
4- Sulfonamides
5- Griseofulvin
6- Captopril
7- Propilthiouracil
این داروها علایم شبیه لوپوس ایجاد می کند
1- Procacainamide
2- Hydralazine
3- Penicillamine
4- Isoniazoide
5- Sulffasalazine
6- Quinidine
7- Phenytoin
Anti DNA
اختصاصی لوپوس نیست و در 30%موارد در سایر بیماریها دیده می شود
Anti ds-DNA
این آزمایش که در آن انتی بادی برعلیه DNA دو رشته ای اندازه گیری می شود در 40% تا 80% موارد لوپوس مثبت می شود اما در سایر بیماریها به ندرت دیده میشود . مواردی که این آزمایش مثبت می گردد : در بیماریهای روماتولوژیک دیگر ، هپاتیت مزمن ، مونونوکلئوز عفونی ، سیروز صفراوی است .بیشترین موردی که مثبت می گردد در گلومرونفریت لوپوسی است .

APA (Anti Phospholipid Antibody)
این آزمایش در مواردی که با مشکلاتی در سیستم venous و یا arterials همراه باشد مثبت می شود در ترومبوز thrombosis ، در سقط در سه ماهه اول حاملگی ، در کلاژنوزیس collagenosis ، در SLE ، مثبت میگردد در مورد اخیر که با توانایی مهار فعالیت انعقادی وابسته به پلاکت مشخص می شود به عنوانلوپوس آنتی کوآگولانت(LupusAnti Coagulant) شناخته می شودو یا به عنوانآنتی کاردیولیپین آنتی بادی(anti cardiolipin antibody ) که در invivo به کاردیولیپین متصل می شود شناخته می شود.آزمایش اخیر در SLE و بیماریهای بافت همبند مثبت می شود .
ASMA یا Anti Smooth Muscles Antibody
این آنتی بادی که بر علیه سلولهای عضلانی صاف است در موارد زیر مثبت میشود :
1. در 40% تا 90% موارد هپاتیت مزمن فعال Active Chronic Hepatitis
2. در 30% تا 70%سیروز صفراوی Billary cirrhosis
3. در 25% تا 30% موارد سیروز ایدیوپاتیک idiopathic cirrhosis
4. در 80% موارد هپاتیت ویروسی viral hepatitis

Gastric Parietal Cell Antibody
این آنتی بادی که بر علیه سلولهای جداری معده است در 90% تا 100% بیماری آنمی pernicious دیده شده و مثبت میگردد این آنتی بادی همچنین در گاستریک آتروفیک در زنان در 60% موارد و در مردان در 15% تا 20% موارد مثبت می شود در 33% موارد تیروئیدیت اتوایمیون Auto immune thyroiditis و در 2تا 16 درصد موارد بدون هیچ بیماری مثبت می شود.
Anti Mitochondrial Antibody) AMA )
در موارد زیر مثبت میشود :
1. در 60 تا 94 درصد موارد سیروز صفراوی اولیه primary billary cirrhosis
2. در 25 تا 60 درصد موارد هپاتیت فعال مزمن chronic active hepatitis
3. در 25 تا 30 درصد سیروز ایدیوپاتیک idiopathic cirrhosis
4. در 8/0 درصد موارد طبیعی
Antibody to Reticulin
این آنتی بادی در موارد زیر مثبت می شود :
1. در 37% موارد بیماری سلیاک celiac
2. در 24% موارد بیماری کرون
3. در 17 تا 22 درصد موارد درماتیت هرپتی فورم
4. تا 5% موارد نرمال
ANCA
این آنتی بادی در 95%موارد Wegener"s granulomatosis دیده می شوداین آنتی بادی دو تیپ دارد eANCA که برضد الاستاز I است و pANCA که بر ضد میلوپراکسیداز است .تست اولی در موارد بیماری non-granulomatous small vessel vasculitis مثبت می شود .
Anti SS-A & Anti SS-B
این آزمایشات در بیماری شوگرن و SLE مثبت می گردد.
Anti Sm یا Anti Smith antibody
این آزمایش در 30% موارد لوپوس که با نفریت ممبرانو همراه باشد مثبت میشود و در واقع یک تست اختصاصی برای این بیماری است .
RNP
این آزمایش در بیماریهای MIXED CONNECTIVE TISSUE و در بیماری raynauds , و میوزیت دیده میشود
SCL(PM)
این ازمایش در موارد تشخیص همپوشانی میوزیت و اسکلرودرما کاربرد دارد و مثبت می شود
Anti Centromere Ab.
در موارد بیماری CREST دیده میشود و مثبت می شود .
Anti-GBM,AGBM
این آنتی بادی که بر ضد غشای پایه گلمرولی است Anti glomerular basement membrane در بیماری Goodpasture"s syndrome است که یک بیماری خودایمنی است که در آن آنتی بادی در گردش بر ضد بوجود غشای پایه گلمرولی کلیه ها بوجود می آید