تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step سایت تخصصی رشته میکروبیولوژی - معرفی روشهای مختلفPCR(علوم سلولی مولکولی)
این سایت نمایندگی رسمی فروش لاینسس و دانلود انتی ویروس NETQINاست بر روی بنر کلیک کنید
معرفی روشهای مختلفPCR(علوم سلولی مولکولی)

روشRT-PCR
روش MULTIPLEX-PCR
روش ARMS-PCR
روش   INVERSE-PCR
روش NESTED-PCR
روش RACE-PCR
روش LIGATION-PCR
روش ANCHORED-PCR

روشRT-PCR

 

دراین روش تعدادی از آنزیم های پلیمراز به جای  DNA از RNA به عنوان سوبسترا استفاده میکنند واز روی RNA یک رشته DNA سنتز می شود که به رشته جدید سنتز شده cDNA  گویند. به این واکنش نسخه برداری معکوس گفته می شود و آنزیم هایی که از RNA به عنوان سوبسترا استفاده می کنند به reverse transcriptase  معروف هستند.

 

 

روش MULTIPLEX-PCR

 

در این روش ممکن است که چندین قطعه DNA هدف مورد تکثیر واقع شود. بنابراین با استفاده از چندین جفت پرایمر در یک آزمایش توانایی تشخیص زنتیکی به صورت MULTIPLEX را فراهم می آورد.

 

روش ARMS-PCR

 

تکنیکی قدرتمند برای مشخص کردن جهشهای نقطه ای که اساس آن بر این پایه است که DNA پلیمراز عمل پلیمر یزاسیون رااز انتهای پرایمر ودر جهت 3          5 زمانی آغاز می کند که به ترادف مکمل خود بچسبد.

 

 

روش   INVERSE-PCR

 

در این تکنیک DNA ی الگو ابتدا با یک اندو نو کلئاز محدود کننده هضم می گردد و سپس قطعه مورد نظر که بخشی از ترادفش مشخص وبقیه نا مشخص است در حجم بالا لایگیت میشود. پرایمر های موجود در بخش ترادف مشخص برخلاف جهت هم یا پشت سر هم طراحی شده اند ودر ادامه عمل تکثیر حلقه انجام می شود و محصول قسمت درونی ایجاد می شود.

 

روش NESTED-PCR

 

در این روش از دو جفت پرایمر استفاده می شود و مواقعی کاربرد دارد که DNAی هدف در نمونه مورد آزمایش کم باشد. برای جلوگیری از بالا بردن مقدار DNA و مهار واکنش توسط پرایمرهای خارجی قطعه طویل تری همانند سازی می شود واز محصول PCR اول که بیشتر DNAی هدف همانندسازی شده است یک واکنش دیگر با پرایمرهای داخلی انجام می گیرد در این روش اختصاصیت و حساسیت PCR بالا میرود

 

روش RACE-PCR

 

در این روش ابتدا یک پرایمر حاوی دم یا قلاب داریم که به تک رشته ای mRNA اضافه می کنیم سپس آنزیم نسخه بردار معکوس را نیز اضافه می نماییم در نتیجه cDNA hybrid ساخته میشود سپس با استفاده از یک جفت پرایمر عمل PCR انجام می شود. بدین ترتیب در دو رشته حاصل یا محصول نهایی PCR  قلابها وجود دارند.

 

روش LIGATION-PCR

 

در اینجا رشته الگو یمان تک رشته ای است که بخشی از ترادف آن مشخص ولی بیشتر ترادفش نامشخص است برای انجام این روش ابتدا بوسیله یک پرایمر اختصاصی به نام Extension PRIMER رشته مکمل ساخته و مصصول با یک لینکر دو رشته ای لایگیت می شود سپس به ویسیله 2 پرایمر ک.ه مخصوص لینکر و دیگری مخصوص ترادف است عمل PCR انجام میگردد.

 

 

روش ANCHORED-PCR

 

قطعه مورد نظر DNA یا RNAای است که بخشی از ترادف آن مشخص و بقیه نامشخص است ابتدا این قطعه DNA (حاصل از هضم آنزیمی را با آنزیم های محدود کننده ) تک رشته ای می کنیم . برای یک رشته آن از قبل یک پرایمر طراحی نموده ایم که این قطعه تک رشته ای را بوسیله این تک پرایمر با روش PCR می سازیم.