تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step سایت تخصصی رشته میکروبیولوژی - نئوسپورا کانینم ونئوسپوروزیس(انگل شناسی)
این سایت نمایندگی رسمی فروش لاینسس و دانلود انتی ویروس NETQINاست بر روی بنر کلیک کنید
نئوسپورا کانینم ونئوسپوروزیس(انگل شناسی)

اطلاعات جدید درباره تک یاخته نئوسپورا کانینم ونئوسپوروزیس:
پس از ارائه مطالبی در مورد نئوسپوروزیس بطور مفصل به مظالب جدیدی که در سال 2010 منتشر شذه بود دسترسی یافتم که بطور خلاصه این اطلاعات جدید تقدیم می گردد.
در این بررسی پیشرفتهای اخیر در مورد شناسایی تک یاخته،اپیدمیولوژی و کنترل نئوسپوروزیس در گاو ارئه می شود.در انتقال نئوسپورا کانینم از راه جفت،دو راه مورد بحث قرار می گیرد.یکی انتقال تک یاخته از راه جفت در اثر عوامل بیرونی(انتقال اگزوژنی Exogenous transplacental infection) و دیگری انتقال تک یاخته از راه جفت در اثر عوامل درونی(انتقال اندوژنی Endogenous transplacental infection). ضمناً دلایل مربوط به تمایز این دو روش از یکدیگر توضیح داده می شود...

دکتر رضا هاشمی فشارکی
+ شرحی مختصر در مورد زنگی پربار ایشان
نتایج کلینیکی عفونت نئوسپورا کانینم که بطور تجربی از طریق اواوسیست های تک یاخته ایجاد شده است و همچنین راههای دیگری که ممکن است در انتقال تک یاخته نقش داشته باشند در این بررسی مورد توجه قرار می گیرند.بررسی های اخیر در مورد رویدادهای ایمونولوژی متقابل بین مادر و جنین و نقش آنها در مبارزه با قدرت بیماریزایی عفونت سقط جنینی و در نهایت نقش مایه کوبی و اهمیت نسبی انتخاب ،راههای مختلف کنترل نئوسپوروزیس مد نظر قرار می گیرد.

مقدمه

در طی پانزده سال گذشته پس از اینکه برای اولین بار شناسایی نئوسپورا کانینم بعنوان عامل سقط جنین در گاو گزارش گردید.تحقیقات بنیادی متعددی در مورد تک یاخته مزبور انجام یافت و در همان بررسی های اولیه ویژگیهای بیولوژی ،راههای انتقال بیماری روشن شد.

محققین دانشگاه کالیفرنیا و متعاقب آن محققین کشورهای دیگر و بخصوص کشورهای اروپایی و استرالیا در شناسایی جنبه های مختلف نئوسپوروزیس نقش مهمتر وموثرتری داشته اند و بر مبنای اطلاعاتی که بطور تجربی در شناسایی بیشتر اپیدمیولوژی تک یاخته نئوسپورا بدست آمده مشخص شده است که نئوسپورا کانینم عامل سقط جنین گاو می باشد و عوامل خطرزا در انتقال بیماری و خسارات اقتصادی نئوسپوروزیس مورد توجه قرار گرفت،ضمناً بررسی های انجام شده نشان دادند که انتقال عمودی متداول بوده و می تواند نسل در نسل درگاو ادامه یابد.بررسی های کلیدی دیگر نشان دادند که سگ در چرخه زندگی تک یاخته میزبان اصلی بوده و با خوردن بافتهای آلوده جفت و جنین آلوده در فاصله زمانی کوتاهی اواوسیست های تک یاخته همراه با مدفوع دفع و در مزرعه پخش می گردد.

در مورد اپیدمیولوژی و کنترل نئوسپوروزیس دبی و همکاران(Dubey et all,2007) بررسیهای قابل توجهی را انجام و منتشر نموده اند.

بطور کلی هدف از ارائه این مقاله بیان یافته های جدید مربوط به اپیدمیولوژی ،ایمونولوژی و بیولوژی نئوسپوراکانینم و اقدامات کاربردی در جهت کنترل نئوسپوروزیس در گاو می باشد.

انتقال نئوسپورا کانینم

شکل شماره 1 چرخه زندگی نئوسپورا کانینم را نشان می دهد.بطور کلی انتقال عمودی که معرف ویژگی عفونت نئوسپورا کانینم در گاو است از دو راه انجام می پذیرد:یکی انتقال تک یاخته از طریق جفت به جنین به روش درونی(Endogenous placental infection) و دیگری انتقال تک یاخته از طریق جفت به جنین به روش بیرونی(Exogenous transplacental infection) در واقع عفونت جفت بر مبنای ظهور مجدد عفونت مادرزادی مقاوم درگاو و یا در نتیجه عفونت جدید مادر در زمان آبستنی با خوردن آب و غذای آلوده به اواوسیست می باشد و تمایز این دو روش انتقال عفونت از راه جفت و جنین در گاو آبستن در برقراری استراتژی کنترل نئوسپوروزیس و ارائه طرح استفاده از واکسن های جدید نهایت کمک کننده است.

علت عود یا برگشت عفونت مقاوم نئوسپورا کانینم در گاوهای آبستن چندان مشخص نیست و استرس های بیرونی ، قرار گرفتن دام در معرض سایر عفونتها یا روبرو شدن با یک سم نیز بطور کاملاً قاطعی نمی توانند عوامل برگشت و یا عود بیماری باشند. اما در گاوهای آلوده آبستنی که در شرایط بهداشتی و تغذیه ای خوب با هم نگهداری می شوند با تغییر وضعیت فیزیولوژی دام و تغییر میزان پادتن یادآور در نیمه دوم آبستنی برگشت و عود بیماری حاصل می گردد. در هر حال عفونت بعد از تولد نوزاد گوساله باعث مزمن شدن بیماری و در آبستنی های بعدی باعث انتقال بیماری از طریق جفت به روش درونی میگردد و ضرورت دارد این ایده و فرضیه به عنوان یک موضوع کلیدی تحقیق مجدداً مورد بررسی قرار گرفته شود.

در مورد انتقال نئوسپوروزیس از راه مقاربتی و جفت گیری،بررسیهای متعددی انجام شده است و حتی در اسپرم برخی از گاوهای نر وجود نئوسپورا کانینم به ثبوت رسیده است ولی ضرورت دارد بررسی های قاطع تری انجام شود تا بطور مسلم نقش انتقال تک یاخته از طریق مقاربتی روشن گردد.


http://www.cbcesr.com/Tasvir/72.jpg


شکل(1): پرخه زندگی نئوسپورا کانینم-اقتباس از مقاله پرفسور Trees - 2010راههای انتشار عفونت (Sources of infection)

بررسی های تجربی ثابت کرده اند که سگ به عنوان میزبان اصلی با خوردن بافت های جفت و جنین دام مبتلا به نئوسپورا کانینم آلوده می گردد و تک یاخته در دستگاه گوارش سگ پس از طی مراحل جنینی به اواوسیست تبدیل شده و سپس همراه با مدفوع دفع می گردد.اواوسیست نئوسپورا کانینم در شرایط مناسب حرارت و رطوبت محیط به سرعت تکامل یافته و هر گاه بوسیله آب و غذا توسط میزبانهای واسط بخصوص گاو خورده شود فرمهای تاکی زوئیت و سپس برادی زوئیت ها و کیست ها شکل می گیرند و در سلسله اعصاب مرکزی و نخاع جایگزین می گردند. بطور تجربی نشان داده شده است که آلوده شدن گاو آبستن با اواوسیست های نئوسپورا کانینم در مراحل اولیه آبستنی باعث سقط جنین و در مراحل نهایی آبستنی گرچه جنین آلوده می گردد ولی گوساله نوزاد ظاهراً علائم کلینیکی نئوسپوروزیس را نداشته بلکه بیماری بصورت مزمن و پنهانی باقی مانده و در آبستنی های بعدی برگشت آن و سقط جنین بصورت اپیدمی مشاهده می گردد. بنابراین استفاده از این گوساله ها در برنامه تکثیر و زاد وولد باعث باقی ماندن آلودگی می شود و جابجایی آلودگی از ماده های آلوده به گوساله های جدید می تواند بسیار خطرناک باشد.

علاوه بر سگ، کایوت(Coyoot) نیز بعنوان میزبان اصلی می تواند نقش داشته باشد و احتمال دارد در چرخه زندگی تک یاخته و انتشار آن در طبیعت،سگ سانان و همچنین حیواناتی که طعمه آنها هستند به عنوان میزبانهای اصلی نقش داشته باشند.گرگ هم در بعضی از بررسیها ثابت شده است که بعنوان میزبان اصلی و منشاء انتشار بیماری می باشد.در مورد روباه بخصوص روباه قرمز که زیستگاه آن در اروپا می باشد.نتایج بررسیها ضد و نقیض بوده و هنوز کاملاً مسجل نشده است که آیا روباه در انتشار نئوسپوروزیس نقش دارد یا خیر؟

بیماری زایی سقط جنین ناشی از نئوسپورا کانینمPathogenesis of Neosporosis abortion

همانند خیلی از میکروارگانیسم های بیماریزا ،عفونت نئوسپورا کانینم بیشتر از ظهور واکنش های انگلی و تظاهرات بیماری متداول است.به عبارت دیگر بیشتر گاوهایی که به عفونت نئوسپورا کانینم آلوده می شوند سقط جنین ندارند ودر عوض گوساله های ظاهراً سالمی که فاقد علائم کلینیکی هستند زایمان می نمایند و اگر با بررسیهای سرمی وضعیت عفونت در آنها مشخص نگردد و هیچگونه اقدامی انجام نگیرد عفونت در گاوهای شیری نتیجه شده از گوساله های ظاهراً سالم گسترش پیدا می نمایند.

وانگهی در بررسی های تجربی به وضوح نشان داده شده است که زمان روبرو شدن جنین به عفونت در دام آبستن جهت تظاهرات کلینیکی یک مشخصه مهم می باشد و در واقع سن آبستنی در ظهور علائم کلینیکی عفونت (خواه منشاء آلودگی اواوسیست یا از طریق اندوژنی باشد) نقش موثری دارد.

مکانیسم های ایمنی سلولی و ملکولی که در ظهور نتایج کلینیکی نئوسپوروزیس تاثیر گذار هستند عبارتند از:

الف: تخریب سلولهای تروفوبلاست(Trophoblasts) جفت که تولید کننده موضعی گاماانترفرون هستند.

ب: آزردگیهای شدید جفت و جنین به علت تکثیر بیش از حد تک یاخته

ج: تعدیل خودبخودی و بطور موقت قدرت ایمنی گاو آبستن و کاسته شدن فعالیت سلولهای Th1 در کنترل عفونتهای پنهان ومزمنبا توجه به نکات یاد شده اگر عفونت جنینی در مرحله اولیه آبستنی باشد تلف شدن جنین و سقط آن حتمی است ولی اگر عفونت جنینی در نیمه دوم بخصوص در مراحل آخر آبستنی باشد با وجود اینکه جنین با افزایش تک یاخته و آزردگیهای بافتی روبرو است معذالک ایمنی همورال وجوابهای ایمنی سلولی مانع ایجاد آسیبهای حاد جنین و تلف شدن آن شده و در عوض جنین تکامل پیدا کرده و گوساله ظاهراً سالمی زائیده می شود ولی گوساله یاد شده میتواند منشاء انتشار عفونت بطور پنهانی شده و در آبستنی بعدی و نسلهای بعدی باعث برگشت عفونت و ظهور اپیدمی سقط جنین می گردد.

نقش مایه کوبی در نئوسپوروزیس

گرچه در یکی دو ناحیه نتایج بدست آمده از مصرف واکسن کشته رضایت بخش بوده است ولی هنوز دلایل قاطعی مبنی بر موثر بودن واکسن کشته هنوز در دسترس نیست گرچه برای واکسن کشته نئوسپوروزیس در آمریکا بطور مشروط مجوز مصرف صادر شده است ولی بدلیل اینکه بعضی مواقع جوابهای بدست آمده متعاقب مایه کوبی با نتایج قابل قبولی همراه نبوده است در اروپا واکسن کشته نئوسپورا کانینم هنوز اجازه مصرف ندارد.بررسی های تجربی و صحرایی انجام شده نشان دادند که در حیواناتیکه بطورطبیعی به نئوسپوروزیس آلوده شده اند ایمنی حمایتی نسبت به تک یاخته نئوسپورا کانینم ایجاد می گردد و حتی اگر دام قبل از آبستنی به عفونت حاد نئوسپورا بطور طبیعی یا تجربی آلوده شود دام بهبود یافته در مقابل بیماری ایمن می گردد و پس از ایمن شدن در صورت آبستن شدن عوارض سقط جنین حاصل نمیشود.بنابراین تجربیات بدست آمده می توانند برای استفاده از واکسن نوید بخش باشند ضمناً یادآور می شود که گروهی از محققین توصیه می نمایند برای ایجاد ایمنی در دام بر ضد نئوسپوروزیس از سویه های تخفیف حدت یافته نئوسپورا کانینم استفاده شود مضافاً به اینکه واکسن های زنده تخفیف حدت یافته بعضی مواقع با موانع و مشکلات متعددی همراه هستند و در مورد مصرف آنها باید دقت کافی انجام شود.بنابراین استفاده از واکسن کشته جهت ایمنی دام بر ضد تک یاخته نئوسپورا ترجیح داده می شود، معذالک برای موثر بودن واکسن و نداشتن عوارض جانبی بررسیهای بیشتری مورد نیاز استکنترل نئوسپوروزیس

با وجود نبود واکسن مناسب و داروی موثر جهت درمان نئوسپوروزیس ،تغذیه خوب ،مراقبت و اقدامات بهداشتی ،مدیریت صحیح،دفع بهداشتی جفت و جنین سقط شده در نقاط مناسب و همچنین عدم دسترسی سگها به جفت و جنین های سقط شده و محل نگهداری غذای دام،محصور کردن گاوداری،جلوگیری از ورود جوندگان،پرندگان، گوشتخواران، سگهای ولگرد و سگهای گاوداریهای مجاور استفاده از آب آشامیدنی مطمئن می توانند در کنترل و عدم گسترش بیماری نقش موثری داشته باشند.

با تشکر و امتنان از آقای دکتر مسعودیان که در آماده سازی این مقاله کوشش نمودند.


http://www.cbcesr.com/Tasvir/73.jpg
زندگینامه پربار محقق بزرگ دامپزشکی کشورمان - استاد دکتر سید رضا هاشمی فشارکی:


http://www.cbcesr.com/Tasvir/75.jpg


تولید واکسن تیلریوز گاوی / تولید آزمایشی واکسن کشته سالک / کشف گونه جدید بابزیا برای اولین بار در سطح بین المللی / کشف گونه جدید تیلریا برای اولین بار در ایران / دریافت نشان پژوهش از حجت الاسلام سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مهرماه 1384 ...

 استاد دکتر سیدرضا هاشمی فشارکی در شهر مشهد در سال 1315 چشم به جهان گشود. با توجه به اینکه ابوی ایشان قاضی دادگستری بودند و خدمت ایشان در شهرهای مختلف ایران بود، دکتر فشارکی دوره ابتدائی و سالهای اول تا ششم دبیرستان را در شهرستانهای گرگان، گنبد کاووس، طبس و سیرجان گذراند و در دوره دبیرستان جزء بهترین شاگردان دبیرستان بود و معلومات وی در حدی بود که مسئولین دبیرستان در شهرستان سیرجان از ایشان درخواست می کردند که در سالهای اول و دوم دبیرستان درس ریاضی را تدریس نماید.
سال آخر دبیرستان را در تهران و کالج البزر که یکی از معروفترین دبیرستانهای آن زمان بود گذراند و پس از گرفتن دیپلم علوم تجربی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. پایان نامه دکترای ایشان نگهداری فرآورده های پروتئینی حیوانی در سرما بود که با راهنمائی زنده یاد مرحوم دکتر حسنعلی نشاط استاد و رئیس بخش مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تنظیم و تدوین نمود و در دوره دانشجویی دو مقاله علمی در رابطه با نگهداری مواد غذایی پروتئینی تدوین نموده و در مجله بازرسی مواد غذایی آن زمان به چاپ رساند.
در شهریور ماه سال 1342 پس از پایان خدمت سربازی در امتحان ورودی موسسه رازی شرکت نموده و قبول شد ولی مسئولین وقت موسسه رازی اطلاع دادند بعلت عدم تامین اعتبار برای استخدام ، در فروردین ماه سال 1343 به موسسه رازی مراجعه نماید و در این فاصله زمانی (حدود شش ماه) بنا به پیشنهاد زنده یاد دکتر حسنعلی نشاط به شهرستان ارومیه رفته و مسئولیت علمی و فنی کشتارگاه و بازرسی مواد غذائی شهر ارومیه را بعهده گرفت و برای بهبود وضع کشتارگاه و مسائل رفاهی کارگران شاغل در کشتارگاه تلاش نمود و کشتارگاه شهرستان ارومیه را به یک کشتارگاه منظم و بهداشتی تبدیل نمود. ضمناً در رابطه با کنترل و رعایت اصول بهداشتی مربوط به مواد غذایی با منشاء حیوانی و عرضه آنها با سخنرانیها و تشکیل جلسات متعدد و نیز گفتارهای هفتگی در رادیوی محلی استان آذربایجان غربی سبب شد مردم ارومیه بخصوص فروشندگان گوشت و صاحبان رستورانها و هتل ها در ارتباط با بیماریهای مشترک دام و انسان اطلاعات لازم و کافی کسب نمایند و اصول بهداشتی را در مورد نگهداری و عرضه مواد غذایی در حد امکان رعایت نمایند.

استاد در فروردین ماه سال 1343 در بخش انگل شناسی موسسه رازی شروع بکار نمود و از سال 1345 الی 1381 دوره های تکمیلی و پیشرفته بیماریهای دامی ، بیماریهای انگلی دام و تک یاخته شناسی پیشرفته را در مراکز تحقیقاتی و آموزشی فرانسه ،دانشگاه پاریس، دانشکده دامپزشکی آلفُر، انستیتو بیماریهای گرمسیری، انستیتو تحقیقات بیماریهای دامی، انستیتو پاستور پاریس بخشهای تک یاخته شناسی و توکسوپلاسموز، مراکز تحقیقاتی و آموزشی انگلستان، مرکز تشخیص و تحقیق بیماریهای دامی وی‎بریج مرکز تحقیقات بیماریهای گرمسیری اسکاتلند، ادینبورگ، دانشکده دامپزشکی ادینبورگ ، دانشکده های دامپزشکی و بهداشت دانشگاه لندن و نیز دوره های پیشرفته GMP رادر مرکز تحقیقاتی GMP هنگ کنگ وابسته به NIH آمریکا گذراند.
دکتر فشارکی در سال 1359 با تلاش فراوانی که انجام داد توانست قسمت تک یاخته شناسی را از بخش انگل‌شناسی موسسه رازی جدا و بصورت بخش مستقلی فعال نماید و با حکم جداگانه ای مسئول بخش تحقیق، تشخیص و تولید واکسن‌های تک‌یاخته‌ای شد و تلاش نمود ساختمان جدیدی برای بخش تک یاخته شناسی در نظر گرفته شود.
وی نقشه و طرح ساختمان جدید بخش تک یاخته‌شناسی را به تصویب رساند و پس از مدت طولانی (حدود 13 سال) با تلاش‌های پیگیر و مداوم ایشان و همکاری تنگاتنگ مسئولین موسسه رازی ساختمان جدیدی در شمالی‌ترین قسمت موسسه رازی ساخته شد و از سال 1380 بخش تک یاخته‌شناسی در ساختمان جدید مستقر گردید.
استاد دکتر فشارکی تلاش زیادی به خرج داد که در بخش تک یاخته‌شناسی افراد تحصیل کرده و آکادمیک مشغول بکار شوند و خوشبختانه تلاش‌های ایشان به نتیجه رسید و بخش تک یاخته شناسی از نظر پرسنل آکادمیک با تحصیلات PhD و فوق لیسانس در وضع مطلوبی قرار گرفت.


http://www.cbcesr.com/Tasvir/76.jpg

با توجه به فعالیت‌های چشمگیر استاد در مورد بررسی‌های مربوط به تک‌یاخته‌های خونی- نسجی بیماریزا در دام و مشترک بین انسان و دام و دریافت نشان پژوهش از حجت الاسلام سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در مهرماه 1384، ریاست وقت موسسه رازی علاوه بر بودجه معمولی خرید مواد و وسایل مورد نیاز بخش، بودجه اختصاصی دیگری نیز برابر یک میلیارد ریال جهت خرید وسایل، تجهیزات و موارد مورد نیاز بخش تک یاخته‌شناسی در نظر گرفت که این امر در جهت مجهز نمودن بخش و پیشبرد فعالیت‌های تحقیقاتی – تشخیصی و تولیدی نقش بسیار موثری داشت.
دکتر فشارکی در سال 1361 با حفظ سرپرستی بخش تک‌یاخته‌شناسی، مسئولیت معاونت تحقیقاتی و آموزشی موسسه رازی را به مدت 5/6 سال بعهده گرفت.


فعالیتهای قابل توجه ایشان در این مدت عبارتند از:


1- استخدام پرسنل تحصیل کرده با تحصیلات آکادمیک PhD و اعزام هیئت علمی موسسه رازی به مراکز تحقیقاتی و آموزشی پیشرفته بین‌المللی بمنظور بالا بردن سطح علمی موسسه رازی
2- مجهز نمودن کتابخانه موسسه رازی به کتب و مجلات روز و خرید سالانه بهترین مجلات معتبر علمی در رابطه با بیماریهای دام و مشترک انسان و دام و علوم وابسته


پدر استاد هاشمی فشارکی، مرحوم سید باقر هاشمی فشارکی از قضات وزارت دادگستری و مادرشان مرحومه زهرا ضیائی غیور خانه دار بود که هر دوی آنها به رحمت ایزدی رفته اند. امیدواریم در جوار رحمت حضرت حق روحشان شاد باشد.

همسر استاد، سرکار خانم زهرا پور شهباز باز نشسته وزارت آموزش و پروش هستند. استاد همچنین دارای یک فرزند پسر بنام مازیار هاشمی فشارکی با مدرک دیپلم و شغل آزاد و یک فرزند دختر بنام دکتر مهفر هاشمی فشارکی متخصص بیماریهای داخلی از دانشگاه تهران است.

مشاغل و مسئولیت‎های استاد :مسئولیت علمی ، فنی و اداری کشتارگاه و امور بازرسی مواد غذایی شهرستان ارومیه بمدت هفت ماه در سال 1342

دستیار درجه دو ،دستیار درجه یک ،معاون آزمایشگاه و رئیس آزمایشگاه تک یاخته شناسی موسسه رازی از سال 1343تا سال 1356

استاد پژوهش طبق رای هیئت ممتحنه و ممیزه وزارت کشاورزی در سال 1356

رئیس بخش تک یاخته شناسی و حشره شناسی موسسه رازی در سال 1359

معاونت تحقیقات دامپزشکی و تشخیص بیماریهای دام و طیور موسسه رازی (1361-1367) با حفظ سرپرستی بخش تک یاخته شناسی

انتصاب مجدد به سمت بخش تک یاخته شناسی و تشخیص و تحقیق بیماریهای تک یاخته ای و تولید واکسن تک‎یاخته ای از سال 1367 لغایت 1384

بازنشسته موسسه تحقیقات واکسن سرم سازی رازی در پایان سال 1384


مهمترین فعالیت های تحقیقاتی ،آموزشی و تولیدی استاد از سال 1343 لغایت 1385 عبارتند از:


تولید واکسن تیلریوز گاوی به روش معلق در محیط کشت نسج در ایران برای اولین بار با همکاری ،محققین و کارکنان بخش تک یاخته شناسی موسسه رازی
تولید آزمایشی واکسن کشته سالک ناشی از Leishmania major به روش معلق در محیط کشت نسج برای اولین بار در سطح بین المللی با استفاده از دو یاور (ادجوان): BCG و هیدرواکسید آلومینیوم در انسان تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت که بنابه نظر متخصصین سازمان جهانی بهداشت فعالیت تحقیقاتی، تولیدی مزبور بعنوان یک تحقیق با ارزش و معتبر بین المللی در نظر گرفته شد که با پیگیری های جدی می تواند پایه گذار تولید یک واکسن مطمئن ،ارزان و بی ضرر جهت مبارزه و پیش گیری از گسترش لیشمانیوز جلدی و احشایی در سطح جهانی باشد
کشف گونه جدید بابزیا بنام بابزیا کراسا (Babesia crassa) برای اولین بار در سطح بین المللی
کشف گونه جدید تیلریا اورینتانیس برای اولین بار در ایران
انتشار دو کتاب علمی بنام‌های تیلریوز گاوی در ایران و شناسائی مصور کنه های خانواده ایکسودیده در ایران
انتشار بیش از 80 مقاله علمی و تحقیقی در رابطه با تک یاخته های بیماریزای خونی – نسجی دام و مشترک بین انسان و دام که بیش از 70 درصد آنها در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده و حتی استاد توسط یکی از ناشرین معتبر مجله علمی انگل شناسی (Parasitology today) در رابطه با انتشار مقاله علمی مربوط به کنترل تیلریوز در ایران مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت.
تدریس تک یاخته شناسی و بیماریهای تک یاخته ای در دوره های دکترای دامپزشکی و دوره های تخصصی (PhD) انگل شناسی و میکروب شناسی در دانشگاه های تهران، شیراز ،شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شرکت در کمیته های علمی ملی و بین المللی بعنوان صاحب نظر در رابطه با تک یاخته شناسی و تک‌یاخته‌های بیماریزا، در دام و مشترک بین انسان و دام ،کمیته های علمی سازمان جهانی بهداشت بعنوان مشاور موقت سازمان جهانی خواربار و کشاورزیFAO ،بعنوان متخصص بیماریهای تک یاخته ای منتقله بوسیله کنه و ارائه پیشنهادات موثر و ارائه طریق در رابطه با بیماریهای تک یاخته ای خونی- نسجی دام و مشترک بین انسان و دام
برقراری کارگاه آموزشی (تئوری- عملی) از طرف سازمان جهانی بهداشت بعنوان مشاور موقت WHO در ازبکستان به مرکز تحقیقات بیماریهای انگلی سمرقند بمنظور کشت لیشمانیا ماژور در محیطهای کشت نسج و تولید واکسن کشته نسجی لیشمانیا ماژور
برقراری کارگاه های آموزشی تئوری و عملی تک یاخته شناسی و بیماریهای تک یاخته ای خونی نسجی دام جهت دامپزشکان سازمان دامپزشکی کشور در استانهای سمنان و خراسان


http://www.cbcesr.com/Tasvir/77.jpg

جوایز و نشانها :


دریافت لوح تقدیر به دفعات متعدد بعنوان استاد نمونه ، محقق نمونه (در سالهای 1374 لغایت 1384)، دامپزشک نمونه از طرف سازمان جهانی بهداشت، سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و وزارت جهاد سازندگی

رتبه دوم تحقیقات کاربردی در دوازدهمین جشنواره خوارزمی در سال 1377 و دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای طرح تحقیقاتی تولید واکسن کشته سالک

کاندیدای دریافت جایزه علمی از بنیاد علمی پرنس ماهیدال ، دانشگاه ماهیدال در سالایار ، -تایلند سال 1999

کاندیدای دریافت مدال طلا از OIE در سال 1990

دریافت نشان درجه دوم پژوهش از رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1383

دریافت لوح تقدیر از سازمان جهانی بهداشت در سال 1371

تقدیر نامه رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای گرمسیری سازمان جهانی بهداشتWHO-TDR در سال 2002

تقدیر نامه و اهداء جایزه از انستیتو انگل شناسی پزشکی سمرقند ازبکستان در سال 1382

دریافت لوح تقدیر بعنوان ارائه دهنده بهترین طرح تحقیقاتی از وزارت جهاد سازندگی در سال 1375

آثار :1- تیلریوز گاوی در ایران از انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و موسسه رازی / ویژگی اثر: شناسایی و راههای تشخیص ، نشانه‎های بیماری تیلریوز گاوی و شناسایی گونه تیلریا آنولاتا


2- شناسائی مصور کنه های خانواده ایکسودیده در ایران از انتشارات سازمان دامپزشکی کشور / ویژگی اثر : شناسائی کنه‌های خانواده ایکسودیده در ایران که ناقل بیماریهای تک یاخته ای خونی و خونی نسجی در دام و ویروسهای بیماریزا در انسان و دام هستند
azkadeh.com