تبلیغات
Create your flash banner online in 5 step سایت تخصصی رشته میکروبیولوژی - تست بندیکت و مولیش (بیوشیمی)
این سایت نمایندگی رسمی فروش لاینسس و دانلود انتی ویروس NETQINاست بر روی بنر کلیک کنید
تست بندیکت و مولیش (بیوشیمی)

تست بندیکت و مولیش, بررسی آزمایش بیال و سلیوانف:
معرف بندیکت ، یک معرف نامیده شده با اسم یک شیمیدان آمریکایی (Stanley Rossiter Benedict) می باشد . که برای شناسایی آلدهیدهای آلیفاتیک ( غیر آروماتیک ) فاقد گوگرد و آلفا هیدروکسی کتون ها استفاده می شود ...

رامین بهبهانی
http://cbcesr.com/Tasvir/63%20BenedictsTest.jpg   


http://cbcesr.com/Tasvir/64%20HazSp-Benedict.jpg

آزمایش بندیکت


اهداف آزمایش:

بندیکت : تشخیص قندهای احیا کننده از غیر احیا کننده

مواد مورد نیاز آزمایش :

1.محلول غیر احیا کننده (قند ساکارز) 2.محلول احیا کننده( گلوگز) 3.معرف بندیکت 4.حمام بن ماری


http://cbcesr.com/Tasvir/65benedictstest.jpg


آزمایش مولیش

اهداف آزمایش:

مولیش : برای تشخیص وجود قند در محلول مجهول

مواد مورد نیاز آزمایش :

1.محلول مجهول (قند گلوگز) 2.محلول شاهد( آب مقطر) 3.معرف الفا نفتول 4.اسید سولفوریک غلیظ

روش آزمایش مولیش :

ابتدا در هر دو محلول مقدار 2 سی سی اسید سولفوریک غلیظ اضافه میکنیم مشاهده میشود در لوله حاوی قند حلقه ای تیره رنگ تشکیل میشود که به آن فورفورال میگویند و علت تشکیل آن از دست دادن آب توسط قند ها در مجاورت اسید سولفوریک است سپس 3 تا 4 قطره الفا نفتول بعنوان معرف به لوله ها اضافه میکنیم و بعد چند لحظه حلقه رنگی ای بنفش رنگ ایجاد میشود که نشان دهنده وجود قند در محلول مجهول می باشد.


 آزمایش مولیش :

ابتدا 2 لوله آزمایش حاوی 2 سی سی محلول مجهول (قند ساکارز) محلول شاهد( آب مقطر) آماده میکنیم در هر دو محلول مقدار 2 سی سی معرف بندیکت اضافه میکنیم و بمدت 3تا 5 دقیقه در حمام بن ماری قرار میدهیم سپس نتیجه آزمایش را به صورتی که در لوله حاوی قند احیا کننده محلول به رنگ قرمز آجری مشاهده میشود در حالی که محلول غیر احیا کننده به رنگ ابتدایی خود باقی مانده است

لوله آجری رنگ : محلول احیا کننده( گلوگز)

لوله آبی رنگ : محلول غیر احیا کننده (قند ساکارز)

کربوهیدرات ها

مقدمه:

کربوهیدرات ها به 3 دسته تقسیم می شوند:

1. مونوساکارید ها : پنتوزها : آرابینوز – گزیلوز – ریبوز

هگزوزها : گلوکز- گالاکتوز- مانوز- فروکتوز

2.الیگو ساکاریدها : (دی ساکاریدها ) ساکارز

3. پلی ساکاریدها : نشاسته - گلیکوژن

مونوساکاریدها :

در مونوساکاریدها بعلت پیوند دو گانه بین کربن و اکسیژن در مواجهه با ترکیبات می توانند با باز شدن پیوند دو گانه آنها خاصیت احیا کنندگی را نشان می دهند

مونوساکاریدها بعنوان بیشترین خاصیت احیا کنندگی شناخته شده اند

دی ساکارید ها :

در صورتی که در دی ساکارید ها عامل پیوند دو گانه کربن با اکسیژن ( عامل الدئیدی یا کتونی)

از یک مونو ساکارید با عامل هیدروکسیل از مونوساکارید دیگر ترکیب شود دی ساکارید بوجود آمده خاصیت احیا کنندگی خور را از دست نمی دهد.

اما در دی ساکارید های غیر احیا کننده مثل ساکارز و ترهالوز عامل دوگانه ی آنها با هم ترکیب شده است و پیوند دو گانه صرف ایجاد ساختمان جدید شده است

پلی ساکارید ها:

پلی ساکارید ها بعلت این که از مونوساکارید . الیگو ساکارید تشکیل شده در حالت عادی نمی توانند خاصیت احیا کنندگی داشته باشند مگر به زیر واحدهای خود تجزیه شوند.

در آزمایش بندیکت مونو ساکاریدها و دی ساکاریدها (بجز ساکارز غیر احیا کننده ) به آزمایش جواب مثبت می دهند

نکته : می توان بجای ترکیبات 2 ظرفیتی از ترکیبات نقره نیز استفاده کنیم که از این خاصیت برای آینه های نقره ای استفاده می شودآزمایش بیال

اهداف آزمایش:


برای تشخیص پنتوزها از سایر قندها

مواد مورد نیاز آزمایش :

1.معرف بیال 2.لوله شاهد (قند شش کربنه مثل فروکتوز) 3.لوله تست (قند پنج کربنه مثل گزیلوز)

روش آزمایش مولیش :

3 سی سی معرف بیال در دو لوله می ریزیم بعد در یک لوله بعنوان لوله شاهد 1 سی سی قند فروکتوز ریخته و در لوله دیگر بعنوان لوله تست 1سی سی قند گزیلوز می ریزیم

بعد هر 2 لوله را حرارت داده نه بصورت مستقیم بلکه نزدیک شعله به مدت 1 دقیقه مشاهده میشود که در لوله تست به رنگ سبز کاهویی و لوله شاهد به رنگ قهوه ای در می آیند

لوله سبز کاهویی : قند پنتوز ( مثبت بودن لوله تست آزمایش )

لوله قهوه ای : قند هگزوز ( لوله شاهد )

آزمایش سلیوانف

اهداف آزمایش:

جهت تشخیص آلدوز یا کتوز بودن مونوساکاریدها بکار می رود

مواد مورد نیاز آزمایش :

1.لوله تست حاوی فروکتوز 2.لوله شاهد حاوی گلوکز 3.معرف سلیوانف

روش آزمایش مولیش :

ابتدا در هر 2 لوله 3 سی سی معرف سلیوانف ریخته و سپس در لوله شاهد مقدار 5 قطره گلوکز و 5 قطره فروکتوز در لوله دیگر بعنوان لوله تست یا نمونه می ریزیم بعد هر دو لوله را حرارت میدهیم به مدت 45 ثانیه و نتیجه به صورت زیر بروز میکند که لوله ی حاوی قند کتوز به رنگ ارغوانی و لوله دیگر بی رنگ باقی می ماند

لوله ارغوانی ( کتوز )

لوله بی رنگ ( آلدوز )

معرف سلیولنف :

اسید غلیظ HCL را به نسبت یک به یک رقیق می کنیم یعنی 50 سی سی آب مقطر به صورت قطره قطره اضافه می کنیم

یعد 50 میلی گرم رزورسینول (متا دی هیدروکسی بنزن ) اضافه می کنیم و معرف بی رنگی تهیه میشود.

معر ف بیال:

معرف بیال : 3/0 گرم اورسینول یا دی هیدروکسی تولوئن در 100 سی سی HCL غلیظ حل می کنیم . بعد 25/0 سی سی کلرید فریک 10 % اضافه میکنیم

کلریدفیک 10% : 10گرم کلریدفریک در 90 سی سی آب مقطر یا الکل یا اتر

آزمایش هیدرولیز ساکارز

در 3 میلی لیتر از محلول ساكارز یك تكه كاغذ قرمز كنگوا می اندازیم

قطره قطره اسید كلریدریك 1% می افزاییم تا كاغذ به رنگ آبی درآید (PH در حدود 3-2).

مخلوط را برای مدت 5 دقیقه می جوشانیم.

روی محلول هیدرولیز شده واكنشهای بندیكت بارفود سلیوانف را انجام داده و نتیجه هیدرولیز

را مشاهده و تجزیه وتحلیل میکنیم

اثبات آزمایش به کمک لوله تست و شاهد

برای این کار ابتدا در 2 لوله آزمایش مقدار 3سی سی قند ساکارز ریخته دو لوله ی دیگر آزمایش در هر کدام مقدار 3 سی سی معرف سلیوانف ریخته و آماده میکنیم.

در یکی از دو لوله به عنوان لوله تست مقدار15 قطره اسید کلریدریک 1% ریخته و به مدت 10 دقیقه در حمام بن ماری قرار می دهیم تا واکنشهای لازم هیدرولیز در حضور اسید رقیق و حرارت انجام شود .

از لوله ی تست خارج شده از حمام بن ماری (لوله ی حاوی قند ساکارز و اسید کلریدریک 1% ) و لوله ی شاهد هر کدام مقدار 5 قطره به دو لوله ی حاوی معرف سلیوانف ریخته و نتیجه را مشاهده میکنیم که درلوله شاهد که عمل هیدرولیز انجام شده به رنگ ارغوانی کم رنگی مشاهده می شود

علت : در لوله هیدرولیز شده ساکارز قندهای فروکتوز (کتوز) و گلوکز (آلدوز) ایجاد می شود و فروکتوز باعث مثبت شدن آزمایش سلیوانف بعنوان یک کتوز می شود
معرف بندیکت

طرز تهیه معرف های آزمایشگاهی

● طرز تهیه انواع معرف ها در آزمایشگاه

۱) معرف بند یکت:( معرف گلوکز است)

▪ طرز تهیه:

۱۷۳گرم نیترات سدیم-۱۰۰گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در ۸۰۰میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم را به ۸۵۰میلی لیتر برسانید.۳/۱۷گرم سولفات مس را در ۱۰۰ میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتباٌهم می زنید در محلول اول بریزید.وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.

۲) معرف لوگل :(برای رنگ آمیزی )یا محلول ید یدوره

▪ طرز تهیه:

۳گرم بلورید- ۶ گرم ید ید پتاسیم (ید ور پتاسیم)

ید یدپتاسیم را در ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید را به آن بیفزایی وآنگاه به کمک آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید لازم است محلول مزبور ۲۴ ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود چون ید به آرامی در آب حل می شود.

۳) معرف فهلینگ: ( معرف هیدارتهای کربن)

▪ طرز تهیه:

محلول A:۶/۳۴گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به ۵۰۰ میلی لیتر برسانید(اگر محلول کدر بود،یکی دو قطره اسید سولفوریکغلیظ روی آن بریزید.)برای تسهیل حل شدن کمی محلول را گرم کنید.

محلول B:۷۷گرم سود+۱۷۵گرم تارترات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در ۵۰۰میلی لیتر آب مقطر حل کنید این دو محلول باید جدا از هم ذخیره شوند وبه هنگام استفاده شدن به حجم های مساوی با هم مخلوط شوند.

۴) معرف بیوره ( معرف پروتئینهااست)

▪ طرز تهیه:

به یک لیتر محلول سود ۱۰درصد ۲۵ میلی لیتر محلول سولفات مس ۳ درصد بیفزائید.(۳ گرم سولفات مس را به۱۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنید محلول ۳ درصد ساخته خواهد شد)این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود.

۵) معرف بلو دو متیلن:(برای رنگ آمیزی بافتهای مرده است)

▪ طرز تهیه:

محلول ذخیره ۴۸/۱گرم ماده ی خشک را به ۱۰۰ میلی لیتر الکل ایزو÷روپیل اضافه کنید محلول کار ،محلول ذخیره را باید به نسبت ۱ به ۱۰ رقیق کرد(۱۰میلی لیتر محلول با ۹۰ میلی لیتر آب مقطر)

۶) معرف سودان (برای رنگ آمیزی چربیها)

▪ طرز تهیه:

۵۰ میلی لیتر استون را به ۵۰ میلی لیتر الکل ۷۰ درصد بیفزائید وسپس سودان را تا رسیدن به حد اشتعال در محلول حاصله بریزید بدین ترتیب محلولی ۲/۰درصد فراهم می آید.

۷) معرف برم تیمول بلو:( معرف co۲است)

▪ طرز تهیه:

۵/۰گرم برم تیمول بلو را در ۵۰۰ میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است)برای ساختن محلول ۲۰ قطره در یک لوله آزمایش کافی است.

۸) معرف کریستال ویوله (برای استفاده در باکتری شناسی)

▪ طرز تهیه:

۱۴ گرم کریستال ویوله را در ۱۰۰ میلی لیتر الکل ایزو پروپیل ۹۵ درصد حل کنید ومحلول را ۲روز به حال خود بگذارید،سپس محلول را صاف کنید. این محلول ذخیره است .برای استفاده در باکتری شناسی ، محلول را تا ۱۰ برابر با آب رقیق کنید.

۹) محلول رینگر(برای نگهداری بافتهای زنده)مانند قورباغه

▪ طرز تهیه:

۳/۰گرم کلرید کلسیم- ۲۵/۰گرم کلرید پتاسیم- ۵/۶گرم کلرید سدیم این موارد را یک لیتر آب مقطر حل کنید.

پستانداران:موارد زیر را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

۳/۰گرم کلرید کلسیم- ۲۵/۰گرم کلرید پتاسیم – ۵/۸گرم کلرید سدیم

۱۰) محلول هم غلظت با خون پستانداران:

۶گرم کلرید سدیم را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

۱۱) آب دریا(برای نگهداری جاندارانی که ساکن آب دریا هستند)

▪ طرز تهیه:

۴۵گرم کلرید سدیم - ۵گرم سولفات منیز یم – ۵گرم کلریدمنیزیم – ۲ گرم سولفات پتاسیم هر کدام از این موارد را باید جدا گانه در مقداری آب مقطر حل کرد سپس به همدیگر افزود وبه شدت تکان داد به این محلول بهتر است به مدت ۴۸ ساعت هوا داده شود.

۱۲) معرف استو کارمن:

▪ طرز تهیه:

۴۵ میلی لیتر اسید استیک – ۱ گرم کارمن – ۵۵ میلی لیتر آب مقطر

روش : کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید وآب بیفزایی مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید سپس سرد وصاف کنید.

۱۳) معرف گیمسا: (برای مشاهده ی گلبرگها ی سفید خون)

▪ طرز تهیه:

۳ گرم پودر گیسما را در ۳۵۰ سی سی تا ۳۷۵ سی سی متانول کا ملاً حل کنید سپس ۱۵۰ سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید وبه مدت ۱۲ ساعت در حرارت ۳۷ درجه قرار دهید.

۱۴) محلول کارمن زاجی: (برای رنگ آمیزی بافتهای گیاهی)

▪ طرز تهیه:

۱ گرم پودر کارمن را با ۴ گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را ۲۰ دقیقه جوشانده ومدت ۱۲ ساعت آن را بی حرکت می گذاریم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.

۱۵) معرف فنل فتا لئین ( معرف بازها)

در محیط بازی قرمز ارغوانی می شود.

▪ طرز تهیه:

فنل فتا لئین را می توان به نسبت ۵۰ به ۵۰ در آب والکل حل کرد.

۱۶) فرمل ۵ درصد ( ماده ی تثبیت کننده ونگهداری کننده است )

مثلاً برای تشریح چشم گاو وقبلاً باید به مدت ۲ روز در محلول فرمل نگهداری شود.

▪ طرز تهیه: فرمل تجارتی معمولاً ۴۰ درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمل ۵ درصد ،۵ قسمت از فرمل تجارتی را با ۳۵ قسمت آب مقطر مخلوط کنید محلول ۵ درصد حاصل شود.


http://cbcesr.com/Tasvir/63%20BenedictsTest.jpg
ازمایشکده